Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław.

2. Prawidłowość przetwarzania danych osobowych nadzoruje Inspektor ochrony informacji z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@awf.wroc.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na studia oraz dokumentowania przebiegu studiów i wykorzystywane do celów statutowych, archiwalnych, statystycznych;

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych kandydatów na studia jest  Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce"(Dz.U.2023.742 t.j.);

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;

7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

9. Na podstawie art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo złożenia skargi do organu nadzorczego;

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach postępowania rekrutacyjnego na studia oraz dokumentowania przebiegu studiów i wykorzystywanie ich do celów: statutowych, archiwalnych, statystycznych. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław. Wiem, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane. Podstawą przetwarzania danych kandydata na studia jest Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce" (Dz.U.2023.742 t.j.). Przyjmuję do wiadomości, że Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie danych przez kandydata w systemie.