Deklaracja Dostępności dla strony internetowej irk.awf.wroc.pl

Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej rekrutacji Akademii Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu.

  • Data publikacji strony internetowej: 2022-04-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych.

Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.

Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.

Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Wszystkie elementy niedostępne są w trakcie sprawdzania i dostosywania do dostępności.

Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-04-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona nie wykorzystuje skrótów klawiaturowych. Po elementach aktywnych istnieje możliwość przełączania klawiszem Tab.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adam Stępieńadam.stepien@awf.wroc.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 71 347 3343. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

AWF Wrocław, budynek Rektoratu, 51-617 Wrocław, ul. Banacha 11
Budynek z ograniczeniami w dostępnie dla osób niepełnosprawnych (schody, brak windy).

 

AWF Wrocław, budynek 51-617 Wrocław, ul. Witelona 25.
Budynek posiada platformę umożliwiającą wejście osobom niepełnosprawnym, brak wind.

 

Kompleks Stadionu Olimpijskiego:
Budynek P-1, 51-612 Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35.
Budynek z ograniczeniami w dostępie dla osób niepełnosprawnych (schody, brak windy).

 

Kompleks Stadionu Olimpijskiego:
Budynek P-2, 51-612 Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35.
Budynek z ograniczeniami w dostępie dla osób niepełnosprawnych (schody, brak windy).

 

Kompleks Stadionu Olimpijskiego:
Budynek P-3, 51-612 Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35.
Budynek z ograniczeniami w dostępie dla osób niepełnosprawnych (schody, brak windy).

 

Kompleks Stadionu Olimpijskiego:
Budynek P-4, 51-612 Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35.
Budynek posiada windy umożliwające osobom na wózkach poruszanie się po budynku, dostępne toalety dla niepełnosprawnych.

 

Kompleks Stadionu Olimpijskiego:
Budynek P-5, 51-612 Wrocław, ul. Mickiewicza 58. Budynek posiada windy umożliwające osobom na wózkach poruszanie się po budynku, dostępne toalety dla niepełnosprawnych.

 

Kompleks Stadionu Olimpijskiego:
Budynek WOSS, 51-612 Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35.
Budynek z ograniczeniami w dostępie dla osób niepełnosprawnych (schody, brak windy).

 

Kompleks Stadionu Olimpijskiego:
Dom Studencki Olimpia, 51-684 Wrocław, ul. Mickiewicza 98. Budynek z ograniczeniami w dostępie dla osób niepełnosprawnych (schody, brak windy).

 

Kompleks Stadionu Olimpijskiego:
Spartakus, 51-684 Wrocław, ul. Mickiewicza 98. Budynek z ograniczeniami w dostępie dla osób niepełnosprawnych (schody) dostępna winda.

 

Ośrodek Dydaktyczno–Sportowy w Olejnicy, 67-418 Przemęt, ul. Leśna 2.